“Платежоспособност ІІ” (Solvency II) e по-добра от Базел ІІ - приложение на “Платежоспособност ІІ” в застраховането чрез PMS

Категория: Софтуер , Системен софтуер , Приложен софтуер , ИТ бизнес , ИТ политика
it FORUM
понеделник, 28 Юни 2010 14:13ч

“Платежоспособност ІІ” (Solvency II) e по-добра от Базел ІІ - приложение на “Платежоспособност ІІ” в застраховането чрез PMS
Николай Букурещлиев е завършил „Математика и застрахователна математика” в София и Кьолн. След своето обучение, той работи за застрахователна компания в Германия. През 1982 г. основава компания - Much-Net AG (Мух-Нет АГ), която разработва софтуерни системи за оценка, управление на риска и различни видове анализи за банки и застрахователни компании. Днес системата на Much-Net AG - PMS (Portfolio and Risk Management System) е внедрена както в различни банки и застрахователни институции, така и в различни договирни фондове и трежъри отделите в големи европейски корпорации в Германия, Великобритания, Люксембург, Австрия, Швейцария, Словакия, Чехия, Словения, Хърватия, Сърбия и България.

Възможно ли е банките и застрахователните компании да се слагат в един рисков пул? (Сравними ли са рисковете, на които са изложени банките и застрахователните компании?)


Банките и застрахователните компании не са “близнаци” във финансовата индустрия. Застрахователният бизнесмодел е напълно различен. Застрахователните компании нямат мрежа, която да е сравнима с междубанковата търговия. Затова и взаимната зависимост е много по-малка. Нещо повече, застрахователният бизнес не се движи от привлечен (генериран) финансов ресурс както при банките, така че няма някаква прилика между тях. Също така застрахователите не се занимават с управление на платежни транзакции. Премийните приходи от клиентите на застрахователните компании поддържат стабилността. Затова те не са толкова чувствителни на ликвиден риск, от какъвто беше заплашена банковата система. Капитализацията на застрахователите преди и по време на кризата съответстваше на поетия риск.


В момента всички регулационни мерки уреждат подобряването на капитализацията както на застрахователите с Платежоспособност ІІ (Solvency II), така и на банките с Базел ІІ. Преди всичко бих искал да заявя, че кризата подложи на фундаментална проверка принципите на риск-базирания подход на Платежоспособност ІІ (Solvency II) и с това помогна на браншовете, акционерите, служителите и клиентите. Сравнително добрата позиция се дължи на всестранното разглеждане на съответните рискове, заложени в принципите на Платежоспособност ІІ (Solvency II).


Моля, обяснете това.


Платежоспособност ІІ (Solvency II) покрива всички рискове, на които са изложени застрахователите, докато Базел ІІ, предишният надзорен банков стандарт, е пропуснал значими рискове, както задбалансовите позиции, така и ликвидните рискове. Рисковете в застраховането ще бъдат постоянно разглеждани, т.е. в продължение на едногодишен период със съвместим метод и ще се поддържа една по-добра съпоставимост. Базел ІІ използва различни мерки за измерване на различните рискове с доста къс времеви хоризонт и различни методи за оценка. Застрахователният сектор се справи по-успешно с кризата, защото много застрахователи вече бяха реализирали главните елементи на Платежоспособност ІІ (Solvency II).


Въпреки това, ще се дискутира дали Платежоспособност ІІ (Solvency II) трябва да се подобри заради кризата?


Със сигурност Платежоспособност ІІ (Solvency II) може да се подобри също. Както знаете, „Много добре е враг на добре!”. Но това трябва да се провери внимателно къде има наистина нужда от промяна, като се овладее изкушението от безсмислени промени.


Дали определянето на справедлива пазарна стойност на активите според МСФО (IFRS) не е по-скоро катализатор на кризата?


Всички надзорни регулации работят проциклично, но това може да бъде овладяно. За тази цел е необходим надзор, който търси принципите, а не автоматично прилага регулациите. Надзорът трябва да се упражнява според пазарната фаза. Този подход е възприет от Платежоспособност ІІ (Solvency II) и превъзхожда Базел ІІ, където подобен механизъм сега се дискутира.


Какви функционалности конкретно осигурява вашата система PMS за покриване на изискванията на Платежоспособност ІІ (Solvency II)?


Системата за управление на портфейли, Управление и контрол на риска PMS на much-net AG подпомага застрахователните компании да покриват изискванията на Платежоспособност ІІ (Solvency II). Преди всичко се измерва и контролира рискът на активите, най-вече по отношение на пазарния риск, риска от промяната на лихвените проценти, валутния, контрагентския, ликвидния и операционния риск. В системата PMS може да намерите различни методи за измерване и контрол на тези рискови фактори.


PMS предоставя методи и вътрешни модели:


Пазарна оценка на активи по mark-to-market метод както и различни mark-to-model методи, като се взимат предвид и вградени опции и сертификати, а също така в съответствие с МСФО (IFRS) справедлива стойност и амортизационни разходи (fair value & amortzied cost).


-Сценарии с лихвени криви, валути, рейтинги, индекси, волатилности, обеми, отрасли, ...


-Лимитиране на търговските обеми и рисковете свързани с тях.


-Изчисление на пазарен VaR според методите variance/co-variance, historical simulation, Monte Carlo симулация, expected shortfall, incremental VaR, marginal VaR, conditional VaR


-Изчисление на CVaR според CreditMetrics и CreditRisk+, Spread VaR


-Измерване на ликвидния риск с мултифакторна Monte Carlo симулация (LVaR)


-Измерване на ликвидационния риск (Liquidation-adjusted VaR)


-Измерване на операционния риск чрез усъвършенствания подход според Базел ІІ


-Агрегация на различните рискове по метода на Копула, като се взимат предвид и диверсификационните ефекти


-Генериране на различни предложения за хеджиращи стратегии със Swaps, CDS, Futures, Options и т.н.


-Оценка на обезпечения


-Добро ликвидно съчетаване между активите и пасивите посредством ликвидeн план на PMS


-Оценка на активната част на риск-носещия капитал и целевия капитал.


Етикети: PMS , Much-Net AG , софтуерни системи

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени